Αρχική

Πέντε Σχολεία από πέντε χώρες με διαφορετικό υπόβαθρο ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναζητήσουν τρόπους και μέσα ώστε να υποστηρίξουν την ψυχική και κοινωνική ευημερία των Ευρωπαίων μαθητών στο σχολικό περιβάλλον.

Εκπαιδευτικοί από τα συμμετέχοντα Σχολεία συμμετέχουν σε συνεργατικές διαδικασίες μάθησης για να αναδείξουν εκείνες τις δεξιότητες ζωής που είναι αναγκαίες ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία των παιδιών στο σχολείο.

Γονείς και κηδεμόνες καθώς και τα λοιπά μέρη των σχολικών κοινοτήτων αλληλεπιδρούν και συνθέτουν το κοινό αξιακό σύστημα στο οποίο η  ψυχική και κοινωνική ευημερία αναπτύσσεται και επιτυγχάνεται.

Το Σχέδιο “Life Skills & Values for the Pupils of the E.U.” υλοπoιήθηκε με την υποστήριξη της Βασικής Δράσης 2 (ΚΑ219) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ την περίοδο 2017 – 2019.

Η εταρική σχέση του Σχεδίου αποτελείται από τα κάτωθι Ιδρύματα:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.